วารสารวิจัยสังคม

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วารสารฉบับล่าสุด

วารสารวิจัยสังคม

๒๕๖๐ ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๑

ดาวน์โหลด

บรรณาธิการกล่าว

     ในวาระที่สถาบันฯ ครบรอบ ๔๒ ปี ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ ด้วยความมุ่งหมายที่จะเป็นดั่งเรือธงให้กับสังคมให้สมดั่งปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การเดินทางของสถาบันวิจัยสังคมที่ผ่านมายังคงตั้งมั่นอยู่ในวิสัยทัศน์ที่ว่า "มุ่งพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญทางสังคม เพื่อเสริมสร้างและกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศและประชาสังคม" และเรายังมุ่งที่จะก้าวต่อไปอย่างมุ่งมั่นและมั่นคงในฐานะเสาหลักของงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วารสารวิจัยสังคมมีบทบาทหลักในการเผยแพร่งานด้านวิชาการสู่สังคม ตลอดระยะเวลากว่า ๓๘ ปีที่ผ่านมา ที่ได้เผยแพร่หลากหลายองค์ความรู้ทั้งงานด้านวิชาการพื้นฐาน และงานด้านวิชาการประยุกต์ เรายังคงหวังว่า วารสารฉบับนี้จะยังคงตอบสนองความมุ่งหมายของเราสืบต่อไป

     ในปีนี้ วารสารวิจัยสังคม ยังมีมุมมองใหม่ ๆ อันจะก้าวไปกับสังคมที่ไม่หยุดนิ่ง เรายินดีเปิดรับบทความวิชาการที่หลากหลาย ที่สามารถสะท้อนภาพของสังคมภายใต้ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งนี้

กองบรรณาธิการ