รายละเอียดการส่งบทความ

การรับพิจารณาบทความ

วารสารวิจัยสังคม มีนโนยายรับพิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์และบทปริทัศน์หนังสือ ของนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องและได้มาตรฐานตามที่วารสารวิจัยสังคมได้กำหนดไว้ ทั้งนี้โดยไม่คำนึงถึงหน่วยงานต้นสังกัด พื้นฐานทางการศึกษา แหล่งถิ่นที่พำนัก หรือศาสนาของผู้เขียน

คำแนะนำสำหรับการเตรียมต้นฉบับ

 • ต้นฉบับพิมพ์ด้วย Microsoft Word for Windows ความยาว 10-20 หน้า กระดาษ A4 หรือไม่เกิน 7,000 ตัวอักษร
 • มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 350 ตัวอักษร
 • ระบุ ชื่อของผู้เขียน หน่วยงานที่สังกัด ตำแหน่งทางวิชาการ / ประวัติผู้เขียนโดยย่อ(ถ้ามี)
 • ผู้ส่งบทความควรตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ต้นฉบับ เช่น ตัวสะกด วรรคตอน และความเหมาะสม ความสละสลวยของการใช้ภาษา และควรแบ่งบทความให้ชัดเจนดังนี้
  • บทความวิชาการ หัวข้อและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ต้องการนำเสนออย่างสมบูรณ์ และมีลำดับเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ตามหลักวิชาการ โดยมีการสรุปประเด็น อาจเป็นการนำความรู้ กรอบแนวคิดและทฤษฎีจากแหล่งต่าง ๆ มาสังเคราะห์ โดยที่ผู้เขียนสามารถให้ทัศนะทางวิชาการผ่านมุมมองของตนเองได้อย่างเด่นชัด และเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่าน
  • บทความวิจัย ควรให้มีการนำเสนอการวิจัยและผลที่ได้รับอย่างเป็นระบบโดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่างได้)
   • บทนำ (Introduction) ที่ครอบคลุมความสำคัญและที่มาของปัญหาวิจัยพร้อมทั้งเสนอภาพรวมของบทความ
   • ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
   • วิธีการวิจัย (Research Methodology) ที่สามารถอธิบายวิธีดำเนินการวิจัยรวมถึงการเก็บข้อมูลหรือเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยอย่างชัดเจน
   • ผลการศึกษา (Research Finding)
   • อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (Discussion/Conclusion)
   • เอกสารอ้างอิง (References)
 • ผลงานวิชาการที่ส่งมาต้องไม่ได้รับการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
 • กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความที่ส่งมาและเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิคัดกรองบทความ เพื่อพิจารณาคุณภาพความเหมาะสมของบทความก่อนการจัดพิมพ์
  • ในกรณีที่ผลการพิจารณาให้จัดพิมพ์ได้ หรือต้องมีการปรับปรุงแก้ไขก่อน กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบ โดยผู้เขียนจะต้องดำเนินการปรับแก้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตกแต่งต้นฉบับความถูกต้องตามหลักภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  • ในกรณีที่ผลการพิจารณาไม่สามารถจัดพิมพ์ได้ กองบรรณาธิการจะแจ้งและส่งต้นฉบับผลงานคืนแก่ผู้เขียน
 • ลิขสิทธ์ของผลงาน ทัศนะและข้อคิดเห็นในวารสารวิจัยสังคมเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน มิใช่ทัศนะและข้อเขียนของกองบรรณาธิการ หรือสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ประสงค์จะนำข้อความใดๆ ไปผลิต/เผยแพร่ซ้ำต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนและกองบรรณาธิการวารสารวิจัยสังคมว่าด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์

ตัวอักษร

ประเภทบทความ ตัวอักษร ขนาดตัวอักษร
บทความภาษาไทย TH SarabunPSK 15 พอยน์
บทความภาษาอังกฤษ Times New Roman 12 พอยน์

แนวทางในการพิจารณาบทความ

 • กองบรรณาธิการ ส่งบทความไปยังผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาคัดกรองบทความ ตามความสนใจ และความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 1 บทความ / 2 ท่าน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิจะให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ตามที่เห็นสมควร ลงในแบบฟอร์มข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ และส่งคืนกลับยังกองบรรณาธิการ
 • กองบรรณาธิการส่งต้นฉบับและข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เขียนปรับแก้ไข (ถ้ามี) ภายในระยะเวลา 2 เดือน และส่งต้นฉบับ(ฉบับแก้ไข) กลับมายังกองบรรณาธิการเพื่อพิจารณาว่าได้ปรับแก้หรือไม่อย่างไร

การอ้างอิงเอกสาร

ผู้ส่งบทความจะต้องมีการเขียนอ้างอิงเอกสารอื่นหรือเขียนแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในตอนท้ายของบทความ โดยจัดให้อยู่ในรูปแบบ APA Style ซึ่งผู้ส่งบทความควรตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการอ้างอิงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วารสารวิจัยสังคัมกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยผู้ส่งบทความต้องยึดตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

การอ้างชื่อบทความในวารสาร

 • หลักเกณฑ์
  ภาษาไทย
  ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ฉบับที่, เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
  ภาษาอังกฤษ
  Surname, initial. (year). title. journal name, volume, page number.
 • ตัวอย่าง
  ภาษาไทย
  อาณัติ ลีมัคเดช. (2556). การส่งสัญญาณด้วยรางวัลรับผิดชอบต่อสังคม : กรณีศึกษาของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ, 139, 27-42.
  ภาษาอังกฤษ
  Jarutakanont, S. & Supattarakul, S. (2013). Market Reaction to Management Earnings Forecasts in Thailand. Journal of Business Administration, 138, 63-79.

การอ้างชื่อหนังสือ

 • หลักเกณฑ์
  ภาษาไทย
  ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
  ภาษาอังกฤษ
  Surname, initial. (year). title. place of publication: publisher.
 • ตัวอย่าง
  ภาษาไทย
  สุชาติ บ่อเกิดมานะ. (2553). การบริหารเวลา สำหรับองค์กรยุคใหม่. กรุงเทพ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
  ภาษาอังกฤษ
  Sriquan, N. (2012). Transforming Key Performance Indicators for Organization. Bangkok: Thammasat Printing House.

โดยทุกเอกสารที่มีการอ้างอิงที่เป็นภาษาไทย จะต้องมีการแปลเอกสารนั้น ๆ เป็นภาษาอังกฤษกำกับ โดยเพิ่มรายการอ้างอิงภาษาอังกฤษเป็นอีกส่วนหนึ่งด้วยเสมอ

ตัวอย่างการอ้างอิงเอกสาร

 • นภดล ร่มโพธิ์. (2554). การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 • ศจี ศิริไกร. (2555). ธุรกิจไทยกับการใช้ความรู้บริหารการปฏิบัติการ. วารสารบริหารธุรกิจ, 134, 46-64.
 • Tiatasin, K. & Rotchanakitumnuai, S. (2012). IT Risk Management for E-Government Implementation Success. Journal of Business Administration, 135, 61-72.

Translated Thai References (ส่วนที่ให้แปลรายการอ้างอิงภาษาอังกฤษเพิ่มเติม)

 • Rompho, N. (2011). Organizational Performance Measurement. Bangkok: Thammasat University Press.
 • Sirikrai, S. (2012). Operations Management in Thai Business. Journal of Business Administration, 134, 46-64.

ดาวน์โหลดตัวอย่างการเตรียมต้นฉบับ (Template)