กองบรรณาธิการ

ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก

บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.นฤมล อรุโณทัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กองบรรณาธิการ ภายนอก

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา พงศาพิชญ์

นักวิชาการอาวุโส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์

นักวิชาการอาวุโส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี ตันธุวนิตย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสวัตรี ณ ถลาง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองบรรณาธิการ ภายใน

ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ศยามล เจริญรัตน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางปาริชาต ชิตนุกูล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ Email
ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร
02-727-3660-4 suntariya@hotmail.com
รศ.ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย ภาควิชาสังคมวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัย
อ.อมรา พงศาพิชญ์ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 6-7 120 หมู่ที่ 3 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
02-141-3800
02-141-3900
อ.ประชา หุตานุวัตร 32/5 สุขาภิบาล 5 ซอย 32 (วัดพรฯ) แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. 10220
อ.ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี pinwadees@yahoo.com
อ.ดร.นฤมล อรุโณทัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.กนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์ สังคมวิทยาการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ kkittiwiwat@hotmail.com
ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม freeriver1@gmail.com
ดร.ขวัญฤทัย ศิริพัฒนโกศล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต kate_kuanruthai@hotmail.com
อ.สุภางค์ จันทวานิช ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชียสถาบันเอเชียศึกษา
อาคารประชาธิปก รำไพพรรณี ชั้น 3 ถนนพยาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
รศ.ดร.สุวัฒนา ธาดานิติ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 02 255-2353 tsuwattana@yahoo.com
ดร.ธนภูมิ อังติเวทิน ภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 02-649-5000 tanapoomati@gmail.com
ศ.สุริชัย หวันแก้ว ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหมาวิทยาลัย surichai1984@yahoo.com
อ.สิริภา สงเคราะห์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ jew_swu@yahoo.com
อ.ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์ สาขาวิชาภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น kjanthra@gmail.com
อ.วัชรินทร์ ยงศิริ สถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ. กนกพร อยู่ชา สถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
คุณกอบกุล สามัคคี 40/2093 หมู่บ้านประชานิเวศ 3 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 08-1668-8656
อ.อาภา ศิริวงศ์ ณ.อยุธยา 141/50 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน 32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 08-6330-5997
ดร.ชวาล ทัฬหิกรณ์ ที่ปรึกษา สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
อดีตผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า / อดีตรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
อาจารย์ตะวัน วรรณรัตน์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 7300
โทรศัพท์ 034-253-3840-44
โทรสาร 034-255-5794
wa_tawan@hotmail.com
นายปกรณ์ เลิศสเถียรชัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์แบ๊งค์ งามอรุณโชติ ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 91 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
คุณชลนภา อนุกูล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100
อาจารย์ตะวัน วรรณรัตน์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 7300
โทรศัพท์ 034-253-3840-44
โทรสาร 034-255-5794
ดร.อเนกพล เกื้อมา สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.นิธิ เนื่องจำนงค์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
nithi27@yahoo.com
ผศ.ดร.นลินี ตันธุรวนิตย์ คณะสังคมวิทยาและมานุษวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
ถนน พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
tannalinee@gmail.com
รศ.ดร.ชลิตาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
ถนน พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
chalidaporn@gmail.com
คุณนัยนา สุภาพึ่ง มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร
4 ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 24 แขวง/เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
tkfthai@gmail.com
ดร.พระมหาสุทิตย์ อาภากโร วัดสุทธิวราราม ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10210
ผศ.ดร.บุญยง ชื่นสุวิมล ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย