ข้อมูลติดต่อ

กองบรรณาธิการ “วารสารวิจัยสังคม”

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารวิศิษฐ์ประจวบเหมาะ ชั้น 5 ถนนพญาไท
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 218-7387 โทรสาร. 02-215 5523,02-215 2353
Email: Chanarat.Y@chula.ac.th, pparicha@chula.ac.th
www.cusri.chula.ac.th